แนวข้อสอบจากปี 54 (เขียนไว้ตอนออกจากห้องสอบมาใหม่ๆ เอามารีรัน)...ขอได้รับความขอบคุณคำถามจาก ดรีม
* คำตอบข้างล่างคือคำตอบแบบย่อๆ จากที่ได้ตอบไปในห้องสอบ ไม่ใช่ธง เพราะฉะนั้นมีโอกาสจะผิดได้ ... แต่ขอให้ถูกจะดีมาก 555+
 
ข้อ 1 วิชา หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
         ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1143 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้บริษัทจำกัดเป็นเจ้าของถือหุ้นของตนเอง หรือรับจำนำหุ้นของตนเอง" ท่านคิดว่าหลักการตามมาตราดังกล่าวมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่นักกฎหมายควร ต้องทราบ และในแต่ละประเด็นดังกล่าวท่านทราบหรือไม่ว่ามีรายละเอียดหรือปัญหาอะไรบ้าง ให้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายด้วย
 
         ตอบ : บริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลมีความรับผิดแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดนั้นมีความรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยัง ส่งใช่ไม่ครบ ดังนั้นเงินทุนของบริษัทที่อยู่ในรูปของหุ้นนั้น คือสิ่งที่เจ้าหนี้จะสามารถบังคับชำระหนี้ที่บริษัทมีต่อตนได้ และเงินทุนในส่วนนี้ หากมีการเลิกบริษัท และชำระบัญชีก็จะต้องมีการคืนเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ดังนั้น หากเงินทุนดังกล่าวถูกกระทบ หรือไม่มีเงินทุนนี้อยู่จริง ก็ย่อมกระทบกับเจ้าหนี้ของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาทำนิติกรรมกับบริษัทเพราะเชื่อถือในตัวเลข ของเงินทุนของบริษัทได้
          ดังนั้น จึงมีหลักการที่เรียกว่า หลักการดำรงไว้ซึ่งเงินทุนของบริษัท (Maintenance of Capital) เพื่อให้การคุ้มครองเจ้าหนี้ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอก กล่าวคือจะต้องมีการดำรงหรือคงไว้ซึ่งเงินทุนของบริษัทให้มีอยู่จริง สามารถถูกบังคับชำระหนี้ได้จริง ไม่ใช่เพียงตัวเลขโดยไม่มีเงินอยู่จริง หลักการดังกล่าวนี้ก็ได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย ดังจะเห็นได้จาก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1143 ซึ่งบัญญัติว่า "ห้ามมิให้บริษัทจำกัดเป็นเจ้าของถือหุ้นของตนเอง หรือรับจำนำหุ้นของตนเอง"
         การห้ามมิให้บริษัทจำกัดทำการซื้อหุ้นของตนเอง เนื่องจากหากบริษัทสามารถทำการซื้อหุ้นของตนเองได้ ก็จะทำให้เงินทุนของบริษัทนั้นไม่มีอยู่จริง เช่น บริษัท A ออกหุ้น 100 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เท่ากับทุน 1,000 ล้านบาท แต่บริษัททำการซื้อหุ้นไว้เอง 20 ล้านหุ้น ดังนั้จะเห็นได้ว่าบริษัทก็ต้องนำเงิน 200 ล้านบาทจากการขายหุ้นส่วน 80 ล้านหุ้นมาซื้อ เท่ากับว่าเงินทุนจริงๆ ของบริษัทก็มีเพียงแค่ 800 ล้านบาทเท่านั้น จึงต้องมีการห้ามมิให้บริษัทจำกัดทำการรับซื้อหุ้นของตนเอง หรือในกรณีการรับจำนำหุ้นของตนเองนั้นก็เช่นกัน เพราะสุดท้ายหากผู้จำนำหุ้นไม่ชำระหนี้จนต้องบังคับเอากับหุ้นนั้น ก็เท่ากับบริษัทได้หุ้นของตนเองมาคล้ายกับการซื้อหุ้นนั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นกรณี กระเป๋าซ้าย-กระเป๋าขวา ซึ่งสุดท้ายมันก็คือเงินของคนๆ เดียวกันนั่นเอง
         ปัญหาของมาตรา 1143 นี้ คือการที่บัญญัติห้ามไว้เฉพาะกรณีบริษัทจำกัดเป็นเจ้าของหุ้นของตนเอง หรือรับจำนำหุ้นของตนเองเท่านั้น แต่หากมีกรณีที่บริษัทนั้นใช้บริษัทลูกในการเข้าถือหุ้นของตนเอง เช่น บริษัท A มีบริษัทลูกคือบริษัท B ที่ตนเองถือหุ้นอยู่ 100% แล้วจึงให้บริษัท B มาถือหุ้นของบริษัท A ดังนี้ หากพิจารณาตามตัวบทกฎหมายนั้นย่อมไปไม่ถึง แต่เห็นได้ชัดว่าขัดต่อหลักการดำรงไว้ซึ่งเงินทุนของบริษัทอย่างแน่นอน จึงควรตีความโดยคำนึงถึงหลักการดำรงไว้ซึ่งเงินทุนเพื่อคุ้มครองบุคคลดัง กล่าวข้างต้นด้วย
         อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวอาจจะมีข้อยกเว้น เช่นในกรณีที่บริษัทออกหุ้นแล้วทำการเรียกชำระค่าหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นไม่ยอมชำระค่าหุ้น บริษัทก็มีอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะยึดหุ้นนั้นมาถือไว้ เพื่อนำไปขายทอดตลาด ซึ่งจะเห็นได้ว่าก็มีลักษณะเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เท่านั้น
          (ไม่ได้พูดถึง บมจ. หรือ บจ. ทั้งหลาย เอาแค่ตาม ป.พ.พ. เพราะเค้าจำกัดให้เขียนแค่สองหน้าเท่านั้น)
 
ข้อ 2 วิชา หลักกฎหมายอาญา
          "กระทำโดยเจตนา" ตามประมวลกฎหมายอาญา ท่านเข้าใจว่าอย่างไร จงอธิบาย นาย ดำใช้ปืนยิงไปที่นายขาว ขณะที่นายขาวกำลังขับรถของนายขาวอยู่ ปรากฏว่า กระสุนปืนของนายดำถูกกระจกรถของนายขาวแตกและถูกนายขาวถึงแก่ความตาย ดังนี้ นายดำจะมีเจตนากระทำความผิดอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์และฆ่าคนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
         ตอบ : การกระทำโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 คือการกระทำโดยผู้กระทำรู้สำนึกในการที่กระทำและขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น
         การรู้สำนึกในการที่กระทำ คือการที่ผู้กระทำรู้ตัว คือ มีการคิด ตกลงใจ และกระทำการตามที่ตกลงใจนั้นออกมา นอกจากนั้น ผู้กระทำยังต้องรู้ถึงข้อเท็จจริงด้วย เช่น ต้องรู้ว่าสิ่งที่ตนเองกำลังจะยิงไปนั้นคือคน ไม่ใช่สัตว์สิ่งของ หากผู้กระทำไม่รู้ข้อเท็จจริงนั้น เช่น คิดว่าสิ่งที่ตนยิงไปนั้นคือสัตว์ แต่แท้จริงคือคน ก็ไม่ใช่การมีเจตนาฆ่า แต่อาจจะเป็นการกระทำโดยประมาทได้
         นอกจากการรู้สำนึกในการที่กระทำนั้นแล้ว ผู้กระทำยังต้องมีการประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลด้วยในขณะเดียวกัน
         การประสงค์ต่อผล คือ การที่มุ่งต่อผลเพื่อให้ผลเกิด เช่น การที่นาย ก. ยิงปืนไปที่นาย ข. เพราะประสงค์ที่จะให้เกิดผลคือความตายของนาย ข. แสดงว่านาย ก. มีเจตนาที่จะฆ่านาย ข.
          การย่อมเล็งเห็นผลนั้น มีความเห็นหลายทฤษฎีด้วยกัน แต่พิจารณาแล้วทฤษฎีที่น่าจะสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด คือ การเล็งเห็นผลนั้นได้แก่ การที่ผู้กระทำคาดได้ว่าผลจะเกิด แต่ผู้กระทำก็ "ไม่ไยดีในผล" นั้น เช่น การยิงปืนเข้าไปที่ขวดสุรากลางวงเหล้า ผู้ยิงนั้นย่อมเล็งเห็นได้หรือคาดหมายได้ว่าอาจจะไปโดนคนรอบๆ วงถึงตายได้ แต่ก็ไม่ไยดี ไม่สนใจ ขอแค่อยากยิงตามใจเข้าไปแล้วกัน
         มีข้อพิจารณาของเจตนาว่า เนื่องจากเจตนานั้นเป็นเรื่องที่อยู่ภายในจิตใจของคนซึ่งโดยปกติย่อมไม่อาจ จะรู้ได้ การพิจารณาถึงเจตนาว่ามีอยู่อย่างไรนั้นจึงต้องอาศัยหลัก "กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา" เช่น ดูจากพฤติการณ์ที่กระทำ ดูจากอาวุธที่ใช้ หรือมูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิด และพึงเป็นที่สังเกตด้วยว่าในระบบกฎหมายไทยนั้น เจตนาคือเจตนาในการกระความผิดที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ไม่ใช่เจตนาชั่วร้าย (mens rea) แต่อย่างใด หากกฎหมายต้องการที่จะให้มีการพิจารณาถึงเจตนาชั่วร้ายหรือมูลเหตุจูงใจใด เป็นพิเศษ ก็จะมีการบัญญัติไว้เป็นองค์ประกอบความผิดด้วยเรียกว่า เจตนาพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น กรณี ...โดยทุจริต หรือ ...เพื่อก่อให้เกิด... เป็นต้น
         (จากนั้นก็ปรับบทไป - ดำมีเจตนาประสงค์ต่อผลในการฆ่าแดง และมีเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผลในการทำให้เสียทรัพย์ ...แล้วก็ถ้าข้อนี้ไม่มีเจตนาเล็งเห็นผลในการทำกระจกแตกแต่เป็นการทำแตกโดย ประมาท ดำจะไม่มีความผิดฐานประมาททำให้เสียทรัพย์ เพราะทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทนั้นไม่มีการบัญญัติเป็นความผิด)
 
ข้อ 3 วิชา หลักกฎหมายมหาชน
         ให้พิจารณา - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 16 มิ.ย.2552 และ - บทบัญญัติ ม.46 ม.48 ม.49 และ ม.51 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในเอกสารแนบถ้ายคำถามนี้ แล้ววิเคราะห์ว่าประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าว เป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ เพราะเหตุใด (เอกสารแนบท้ายคำถาม : ประกาศกระทรวง เฉพาะข้อ 3 + เอกสารแนบท้ายประกาศ ข้อ 1,2 และ 3 + กิจการลำดับที่ 17-19) ประกาศกระทรวง : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/125/13.PDF พระราชบัญญัติ : http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca08/%ca08-20-9999-update.pdf
 
         ตอบ : การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นฝ่ายปกครองนั้น อาจแบ่งแยกได้เป็นสองประการคือ นิติกรรมทางปกครอง และปฏิบัติการทางปกครอง
         นิติกรรมทางปกครอง คือการที่ฝ่ายปกครองทำนิติกรรมซึ่งเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิกับเอกชน ทั้งนี้อาจจะแยกนิติกรรมทางปกครองออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กฎ และ คำสั่งทางปกครอง
         คำสั่งทางปกครอง คือ นิติกรรมทางปกครองที่มีบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งนั้นสามารถระบุ ชัดเจนได้ เช่น นาย ก. นาย ข. หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยไม่ได้ระบุไว้เป็นประเภท เช่น นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือเป็นนิติกรรมทางปกครองซึ่งระบุหน้าที่หรือสิทธิไว้เป็นรูปธรรม เป็นครั้งคราวไม่ใช่ระบุไว้อย่างเป็นนามธรรม เช่น การให้นักศึกษานิติศาสตร์แต่งกายชุดแฟนซีมาในวันที่ 20 มีนาคม 2554 คือการระบุหน้าที่ไว้อย่างเป็นรูปธรรม แต่หากเป็นการระบว่านักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อยในการเข้า สอบ ก็จะเป็นการระบุไว้อย่างเป็นนามธรรม คือเมื่อมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็จะต้องกระทำตามเสมอ กล่าวคือ เมื่อมีการสอบ นักศึกษาก็ต้องแต่งกายชุดนักศึกษาเสมอ นิติกรรมทางปกครองดังกล่าว ก็คือ กฎ
         เมื่อพิจารณาประกาศกระทรวงแล้ว พบว่ามีการระบุบุคคลผู้อยู่ภายใต้บังคับไว้เป็นเพียงประเภท และลักษณะการกำหนดหน้าที่นั้นมีลักษณะเป็นนามธรรมทั่วไป ประกาศดังกล่าวจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง แต่เป็นนิติกรรมทางปกครองซึ่งเรียกว่า กฎ
 
ข้อ 4 วิชา หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
         ความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา มีหลักที่ต้องนำมาพิจารณาประการใดบ้าง ให้ท่านอธิบายมาให้ครบถ้วน
         ตอบ : สนธิสัญญา คือ ความตกลงระหว่างประเทศที่ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร หรือมีกี่ฉบับ ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ต่อกันในทางระหว่างประเทศ และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อมีการทำสนธิสัญญาต่อกันตามกระบวนการแล้วก็จะมีผลผูกพันกันตามหลักสัญญา ต้องเป็นสัญญา (pacta sunt servanda) แต่อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาอาจจะไม่สมบูรณ์ได้ หากเกิดเหตุความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญาเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ (ขี้เกียจพิมพ์อธิบายรายละเอียด เอาไปแต่หัวข้อละกัน - -)
         1. สนธิสัญญาต้องไม่ขัดกับหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด (jus cogens)
         2. เหตุจากความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายภายใน - ex. มาตรา 190 รธน.50 โดยปกติจะยกอ้างไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นที่รับรู้กันทั่วไป (Manifest)
         3. เหตุจากอำนาจของผู้แทนในการเจรจา - ผู้แทนโดยตำแหน่ง (ex-officio) , ผู้แทนโดยการมอบอำนาจ
         4. เหตุจากการข่มขู่รัฐ - สมัยก่อนทำได้ ex. กรณี รศ.112 แต่ตอนนี้ทำไม่ได้ ไม่ยอมรับกัน
         5. เหตุจากการข่มขู่ผู้แทนของรัฐในการเจรจา - รวมไปถึงครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด
         6. เหตุจากการทุจริต - ไม่ค่อยมีใครยกอ้าง (ขายหน้าตายเลย)
         7. เหตุจากกลฉ้อฉล - เหมือนจะไม่ค่อยมีคนอ้าง เพราะไม่อยากยอมรับว่าถูกหลอก
         8. เหตุจากความสำคัญผิด - ต้องไม่ใช่เพียงการพิมพ์ผิดซึ่งมีกระบวนการแก้ไขอยู่แล้ว , ความสำคัญผิด รัฐที่กล่าวอ้างต้องไม่ได้มีส่วนร่วมในการนั้นด้วย ไม่งั้นก็เจอกฎหมายปิดปาก (estopple) ex. กรณีแผนที่ไทย-เขมรของฝรั่งเศส ที่ไทยให้ฝรั่งเศสพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลก
 
         จบละ...เหนื่อยแฮะ ปล. ย้ำอีกทีว่านี่คือที่เขียนไปในข้อสอบ + ขี้เกียจไปเปิดหนังสือตรวจอีก ดังนั้นมันคงจะมีผิดบ้าง ใครเจอที่ผิดก็บอกได้จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง - - ...เอนทรี่ต่อไปจะเขียนของฝั่งจุฬาบ้าง

edit @ 11 Jan 2012 22:44:26 by baboonstudio